ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย)

ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความเท่าเทียมกันในการศึกษาของคนพิการวัยเรียนในเขตชนบทไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :