ภวยา รัตนวิจิตร

ภวยา รัตนวิจิตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การมีส่วนร่วมด้านแรงงานของผู้สูงอายุในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :