ภรณี วัฒนสมบูรณ์

ภรณี วัฒนสมบูรณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


-
271-2821
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะไม่มีบุตรในสตรีสมรสในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : VARACHAI THONGTHAI
ที่ปรึกษาร่วม : PRAMOTE PRASARTKUL, PHILIP GUEST, PIMONPAN ISARABHAKDI
External :