ภคนันท์ อังกาบ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


pakkanan.ang@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กระบวนการสะสมทุนของครัวเรือนที่มีผู้ย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Sureeporn Punpuing
ที่ปรึกษาร่วม :
External :