ภคณัฏฐ์ (อุไร) ทองขาว

ภคณัฏฐ์ (อุไร) ทองขาว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน:สถานการณ์ความรู้ ทัศนคติ และการใช้ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :