พิเชษฐ์ เกียรติประยุกต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อ


chate2537@live.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การใช้แอปพลิเคชันไลน์กับสัมพันธภาพในครอบครัวของ ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Associate Professor Sutthida Chuanwan