พิมลพรรณ นิตย์นรา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


srn49_8_18@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อัตราส่วนลำดับที่บุตรและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรแต่ละลำดับในผู้หญิงไทย : การวิเคราะห์จากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ที่ปรึกษาร่วม :
External :