พิมพา ขจรธรรม

พิมพา ขจรธรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
(01) 904-9054 /(02) 418-3176
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะพิการและอายุคาดเฉลี่ยที่ปราศจากความพิการของผู้สูงอายุในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Varachai Thongthai
ที่ปรึกษาร่วม :
External :