พิทักษ์ ทวีสุข

พิทักษ์ ทวีสุข

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2525

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบแผนการย้ายถิ่นของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี : การศึกษาจากข้อมูลใบแจ้งการย้ายที่อยู่ พ.ศ. 2523
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :