พิชานนท์ ชูแสง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


pichanon.chs@student.mahidol.ac.th
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

เพศสัมพันธ์ชายรักชายและการยอมรับของสังคมไทย
GAYS AND SOCIAL ACCEPTANCE IN THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา – รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ที่ปรึกษาร่วม – รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์