พันทะนันท์ วงค์แสนสี

พันทะนันท์ วงค์แสนสี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบแผนการใช้วิธีคุมกำเนิดของสตรีไทย:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2530 และพ.ศ. 2539
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :