พัชรี วารีนิล

พัชรี วารีนิล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


minolta01@thaimail.com
032-318559
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Unhealthyeating Habits Among Youth Inkanchanaburi Province
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :