พัชรา รุมาคม

พัชรา รุมาคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


bpatchara@gmail.com
02-263-7409 081-834 2209 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การตายก่อนวัยอันควรอันเนื่องมาจากโรคเอดส์ของประชากรไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :