พรรณิภา ไพบูลย์สมบัติ

พรรณิภา ไพบูลย์สมบัติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2530

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างเพศบุตรต่อการทำหมันในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 2 คน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :