พรพิมล เรืองปราชญ์

พรพิมล เรืองปราชญ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลติดต่อ


anesah@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการใช้โทรคมนาคมและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ส่งผลต่อสุขภาวะจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :