พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


tonsung_p@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ: ศึกษาในเขตชนบท จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :