ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร

ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2536

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมการบริโภควัตถุและการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เรื่องขยะในชุมชนกรุงเทพ มหานคร (พ.ศ.2486-2536)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :