ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


PK_IPSR@hotmail.com
032-351235
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พลวัตรทางประชากรกับกลวิธีการใช้ที่ดินของครัวเรือนเกษตรกร : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม :
External :