ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


pk_ipsr@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลกระทบจากการย้ายถิ่นออกของสมาชิกในครัวเรือนต่อการใช้ที่ดิน:กรณีศึกษาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล