ปิยวรรณ ประคุณคงชัย

ปิยวรรณ ประคุณคงชัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ต่อบริการของโรงพยาบาลรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :