ปาริชาติ จันทร์จรัส

ปาริชาติ จันทร์จรัส

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


parichat@health.moph.go.th
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเติบโตของเด็กร่วมกับเชื้อเอสไอวี : ประสบการณ์ชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กที่เกิดจากมารดาที่มีเชื้อเอสไอวีใน 2 จังหวัดของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr.Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม : Prof.Dr. Bencha Yoddumnern-Attig, Dr. Kerry Richter, Prof.Dr. Suporn Koestsawang M.D.
External : คุณสมชาย ทดสองสิ่ง, คุณอารยา ตั้งภาณิชย์