ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อ


pannawatthuenklin@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาการรับรู้ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Dr. Sutthida Chuanwan
ที่ปรึกษาร่วม :
External :