ปลายมาศ ขุนภักดี

ปลายมาศ ขุนภักดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


-
(034) 481-548, (01)826-3523, 034-482803, 034434778-9
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่นของหนุ่มสาวในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :