ปรียา พลอยระย้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


phloiraya@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครอบครัวกับสมดุลชีวิต และการทำงานของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof. Dr.Sirinan Kittisuksathit
ที่ปรึกษาร่วม :
External :