ปรียากมล ข่าน

ปรียากมล ข่าน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
029518036 มือถือ: 089-0471669
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : มลพิษทางอาการและมะเร็งปอด:กรณีศึกษาประชากรกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : SUREEPORN PUNPUING
ที่ปรึกษาร่วม : CHAI PODHISITA, MARTIN A HOOPER
External :