ปรีชา ขำเพชร

ปรีชา ขำเพชร

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2528

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อความเห็นในด้านสุขภาพของการทำหมันชาย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :