ปริษฐา อังคะรัตนา

ปริษฐา อังคะรัตนา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเตรียมการด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ของประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากร กาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :