ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล

ประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ทัศนะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบัตรประจำตัวประชาชน และประชาชนผู้ยื่นของมีบัตรฯ ที่มีต่อบัตรประจำตัวประชาชนระบบใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพฯ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :