ประภา คงปัญญา

ประภา คงปัญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดในเขตปริมณฑล ระหว่างปี 2518-2523และปี 2528-2533
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :