ประทิน รอดวิมุต

ประทิน รอดวิมุต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


prathin_nd@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr. Kanchana Tangchonlatip
ที่ปรึกษาร่วม :
External :