ประชาธิป กะทา

ประชาธิป กะทา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


pra_gt@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาทุนทางสังคม และบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม:กรณีศึกษาประชาคมสุขภาพหมู่บ้านแห่ง หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :