ประจิตร เกษมรัตน์

ประจิตร เกษมรัตน์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
054-222729
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Determinants Of Family Planning Practice Among Married Women Who Had Experience In An Unwanted Pregnancy
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :