ประกิจ สวนงาม

ประกิจ สวนงาม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสนใจด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในจังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :