ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

ปธนีช์ กาฬสุวรรณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : โอกาสทางการศึกษาของเด็กอายุ 6-17 ปี ที่พิการทางการได้ยินในเขตชนบทของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :