ปทุมพรรณ มโนกุลอนันต์

ปทุมพรรณ มโนกุลอนันต์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : การศึกษาเชิงมานุษยวิทยาในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :