บุษกร ผาณิบุศย์

บุษกร ผาณิบุศย์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างของภาวะเจริญพันธุ์สตรีต่างชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากร กาญจนบุรี ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :