บัญญัติ ยงย่วน

บัญญัติ ยงย่วน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :