บัญชา เขียวชะเอม

บัญชา เขียวชะเอม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกหมู่บ้านยากจนในเขตพื้นที่ชนบท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :