น้ำฝน บัวพันลือ

น้ำฝน บัวพันลือ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


mmm1521@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดากับน้ำหนักทารกแรกเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :