นุชรี ศรีวิโรจน์

นุชรี ศรีวิโรจน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : IMPACTS OF MARGINALIZATION ON THE DEATH OF MYANMAR , LAOS AND CAMBODIAN MIGRANTS IN THAILAND: CASE STUDIES OF MYANMAR MIGRANT DEATHS IN RANONG, PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Sureeporn Punpuing
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Nucharee Srivirojana,Sureeporn Punpuing.

Marginalization Morbidity and Mortality : A case study of Myanmar Migrants in Ranong Province, Thailand. Journal of Population and Social Studies . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 1
ฐานข้อมูล : SCOPUS