นิ่มอนงค์ งามประภาสม

นิ่มอนงค์ งามประภาสม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
(054) 541-450, (01) 568-3133
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :