นิสาพร วัฒนศัพท์

นิสาพร วัฒนศัพท์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


goyni_w@yahoo.com
271-2821
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเข้าถึงบริการกับพฤติกรรมคุมกำเนิดของสตรี ที่แต่งงานแล้วในโครงการเฝ้าระวังทางประชากร กาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PIMONPAN ISARABHAKDI
ที่ปรึกษาร่วม : VARACHAI THONGTHAI, JOHN CASTERLINE, STEPHEN MATTHEWS
External :