นิมิตร ใคร้วานิช

นิมิตร ใคร้วานิช

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม กับการย้ายถิ่นของแรงงานสู่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :