นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล

นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


-
573-9325
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : รายได้และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ กับการตายในประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PIMONPAN ISARABHAKDI
ที่ปรึกษาร่วม : PRAMOTE PRASARTKUL, CHURNRURTAI KANCHANACHITRA
External :