นิภัทรา วโนทยาโรจน์

นิภัทรา วโนทยาโรจน์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคเอดส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 39)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


nubee_ben@hotmail.com
089-8287148 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factor Affecting Fertility In The South Of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :