นิภรณ์ สัณหจริยา

นิภรณ์ สัณหจริยา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การได้รับและการใช้สิทธิผู้ป่วยศึกษาเฉพาะผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :