นิตยา กล่อมสังข์

นิตยา กล่อมสังข์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
25513682
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Opinion Toward The Revision Of The Abortion Law Among Husbands And Wives In The Central And The Northeast Of Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :