นันทวัน อินทชาติ

นันทวัน อินทชาติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


-
9305933
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบแผนและความแตกต่างของสาเหตุการตายในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : YOTHIN SAWANGDEE
ที่ปรึกษาร่วม : CHAI PODHISITA, BARBARA ENTWISLE
External :