นันทวัน ป้อมค่าย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อ


p.nanthawan1412@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : โมเดลต้นแบบชุมชนเสมือนจริง เพื่อการส่งเสริมกิจกรรม ทางกายของประชากรเจนวาย: การประยุกต์ใช้ทฤษฎี&การกระทำร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Associate Professor Piyawat Katewongsa