นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ

นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


pwarang_p@yahoo.com
01-6755817
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PRAMOTE PRASARTKUL
ที่ปรึกษาร่วม : ROSSARIN GRAY, PATAMA VAPATTANAWONG
External :